Now you can Subscribe using RSS

Submit your Email

SRI VENKATESWARA STOTRAM

Unknown
Kamalakucha Chochuka Kunkumatho Niyatharunitha Thula Neelathano
Kamalayatha Lochana Lokapathe Vijayeebhava Venkata Saila Pathe


Sacha Dhurmukha Shanmukha Panchamukha Pramuka Khila Daivatha Mouli Mane
Saranagatha Vathsala Saranidhe Paripalayamam Vrisha Saila Pathe


Athivela Thaya Thava Durvishahai Ranuvela Kruthairaparada Sathai
Paritham Thvaritham Vrisha Saila Pathe Paraya Krupaya Paripahi Hare


Adhi Venkata Saila Mudara Mather Janatha Bimatha Dhika Danarathath
Paradeva Thaya Gathi Than Nigamai Kamaladayithtan Na Param Kalaye


Kalavenu Rava Vasa Gopa Vadhu Sathakoti Vrithath Smara Koti Samath
Prathi Valla Vikabhimathath Sukhadhath Vasudeva Suthanna Paramkalaye


Abhi Rama Gunakara Dasarathe Jagadeka Danurdhara Dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa Vibho Varadho Bhava Deva Daya Jaladhe


Avaneethanaya Kamaneeyakaram Rajaneechara Charu Mukhamburuham
Rajaneechara Raja Thamo Mihiram Mahaneeyamaham Raghuramamaye


Sumukham Suhrudam Sulabham Sukhadam Swanujam Cha Sukhayamamogh Saram
Apahaya Raghudwaha Manyamaham Na Kathnchana Kanchana Jathu Bhajee


Vinaa Venkatesham Nanatho Nanatha Sadaa Venkatesham Smarami Smarami
Hare Venkatesha Praseeda Praseeda Priyam Venkatesha Prayachha Prayachha


Aham Doorathasthe Padamboja Yugma Pranamechaya Gathya Sevam Karomi
Sakruthsevaya Nithyasevapalam Thvam Prayachha Prayachha Prabho Venkatesha


Agnanina Maya Doshaana Seshan Vihithan Hare Kshamasvathm Kshamasvathvam Seshasailasikhamane